Kortesjärven kan-koti

Pihamiljöö

 

Päärakennus

 

 

 

 

 

Kortesjärven Kan-koti on kuntouttavan tuetun asumisen yksikkö maaseudun rauhassa. Päärakennus toimii ruokalana sekä vapaa-aikatilana. Kaksi paritaloa sekä rivitalo ovat asumiskäytössä. Kokonaisuuteen kuuluu myös piharakennus, jossa sijaitsevat tilavat askartelutilat sekä sauna ja autotalli.

 

Kohderyhmä: Aikuiset alkoholi-, huume-, toiminnallisriippuvaiset ja lääkeriippuvaiset asiakkaat, joiden elämänhallinta ja asuminen tarvitsee tukea.

Lisäksi yksikössämme on mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoistyöhön tarjoamme perehdytyksen ja käytössä on vapaaehtoisille suunnattu perehdytyskansio missä käsitellään arvoja, vaitiolovelvollisuutta, ja sääntöjä.

 

Yksikössämme järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan ilmaisia koulutuksia sosiaali ja terveysalan ammattilaisille, kuntoutujille ja aiheesta kiinnostuneille. Jos olet kiinnostunut koulutuksista, voit  ilmoittaa itsesi sähköpostilistalle (sähköposti kortesjarvi (at) kan.fi), josta saat tietoa tuoreimmista koulutuksista.

 

Tavoite: Toiminnan tavoitteena on kuntouttaa asiakas päihteettömään elämään tai ainakin vähentämään niiden käyttöä. Työmme keskiössä on parantaa asiakkaan elämänlaatua, tukea asiakasta itsenäisessä asumisessa ja saada asiakas kokemaan elämänsä merkitykselliseksi.
Välineinä tähän ovat erilaiset psykososiaaliset ryhmät, toiminnalliset ryhmät hyödyntäen green care tyyppistä toimintamallia, näistä esimerkkeinä viikottaiset luontoretket, kanalanhoitoa, puutarhatyöt ja kasvien hoitoa. Näiden lisäksi asiakkaille tarjotaan viikottain yksilö/yhteisökeskustelua.

Yksikössämme työntekijöillä on kristillinen ihmiskäsitys.

Kortesjärven Kan-kodin ohjelma sisältää esimerkiksi. käytännön tukea arjen askareisiin, harrastustoiminnan kartoittamista ja rikastuttamista, yksilökeskusteluja, toiminnallisia ryhmiä, yhteistyöpalavereja, päihdeongelmaisille tarkoitettuihin ryhmiin ohjaamista asiakkaan kotikunnassa, vierailut seurakunnan tilaisuuksissa, vertaistuen hyödyntämistä, tiivistä yhteistyötä asiakkaan verkostoon kuuluvien ihmisten kanssa ja lähettävän kunnan työntekijän kanssa. Kortesjärven Kan-kodin ohjelma on tavoitteellista ja asiakkaille tehdään palvelu- ja kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan kuukausittain yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Palvelut: Lähettävän kunnan kanssa voidaan sopia asiakkaille lyhyitä jaksoja, intervallijaksoja, tai pitkiä jaksoja. Pitkissä jaksoissa asiakkaillamme on käytössä kaksi eri vaihetta, jotka ovat eri hintaisia ja ovat sisällöltään erilaisia. Asiakkaan mahdollisesta siirtymisestä kakkosvaiheeseen keskustellaan yhdessä asiakkaan, lähettävän kunnan työntekijän sekä Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa.

Asiakkaan täytyy aloittaa aina hoitojakso selvinpäin.

Ensimmäinen vaihe.
Asiakkaalta vaaditaan: Asiakas on täydellä maksusitoumuksella esimerkiksi 4kk. Asiakkaan on osallistuttava viikko-ohjelmaan tiiviisti, pyydettäessä suostuttava seulojen ottamiseen ja alkoholimittaukseen puhallutuksin, halua olla käyttämättä päihteitä, olla motivoitunut etenemään tavoitteisiin, jotka asetetaan kuukausittain sekä työstämään edistymistä pitempiaikaisempiin suunnitelmiin.

Sisältää: Psykososiaalista kuntoutumista, tiivistä ohjausta, ruokailun päärakennuksessa neljä kertaa arkipäivisin, erilaisia ryhmiä, jotka edistävät asiakkaan kuntoutumista, kyyditykset tärkeisiin tapaamisiin, lääkehoidon seuraamisen, lääkkeiden jaon, seurakunnantilaisuudet, kuntosalinkäytön vapaa-ajalla, asiakkaan osallistumisen erilaisiin virkistyspäiviin, arkisin päivittäiset yksilökeskustelut ohjaajan kanssa, virastoasioissa tukemista. Ensimmäisessä vaiheessa kolmannesta varoituksesta hoitojakso keskeytyy, varoitukset tulevat päihteidenkäytöstä, Kortesjärven Kan-kodin sääntöjen rikkomisesta, huonosta käytöksestä toisille asiakkaille tai työntekijöille. Väkivalta tai uhkailu johtaa välittömään hoidon keskeytykseen.

Ensimmäisen vaiheen hinta on 110€/vrk ( Kuntaosuus 84€ ja Asiakasosuus 26€)

Toinen vaiheAsikkaalta vaaditaan: Asiakas on edennyt selkeästi kuntoutussuunnitelmassa ja asiakkaan motivaatio on säilynyt kuntoutuksessa, asiakkaan psykososiaaliset taidot ovat kehittyneet ja asiakas kykenee olemaan enenemissä määrin omatoiminen, asiakas kykenee ohjeiden mukaiseen lääkkeidenkäyttöön itsenäisesti. Asiakkaan siirtymisestä toiseen vaiheeseen voidaan lähteä keskustelemaan yhdessä asiakkaan, kunnan lähettävän työntekijän ja Kortesjärven Kan-kodin työntekijän kanssa. Toisessa vaiheessa toisesta varoituksesta hoitojakso keskeytyy, varoitukset tulevat päihteidenkäytöstä, kortesjärven Kan-kodin sääntöjen rikkomisesta, huonosta käytöksestä toisille asiakkaille tai työntekijöille. Väkivalta tai uhkailu johtaa välittömään hoidon keskeytykseen

Sisältää: toisessa vaiheessa asiakas  asuu itsenäisesti ja omatoimisesti, mutta hän saa sovitusti henkilökohtaisen tarpeensa mukaan työntekijältä keskusteluapua tai muuta tukea, jota hän tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Mahdollisuus syödä aamupala ja lounas.

Toisen vaiheen hinta on 55€/vrk

Asiakkaan kotikunta ei muutu hoitojakson aikana

 

Palvelusisältö: Kuntoutus-suunnitelma tehdään asiakkaan ohjautuessa Kortesjärven Kan-kodille asiakkaaksi, tarkistetaan kuukauden välein sekä muutetaan tarvittaessa, jos se on kuntoutuksen osalta tarpeellista.

Fyysinen-Psyykkinen-Sosiaalinen:
* Toiminnalliset ryhmät
* Yhteisöpalaverit
* Liikuntaryhmä
* Arjenhallinta/psykososiaalisenkuntoutuksenryhmä
* Luontoretkiryhmä
* Pihanhoitoryhmä
* Pihapeliryhmä
* Aamuryhmät/tehtävienjako
* Aamuhartaus/Iltahartaus(vapaaehtoisia)
* Yksilökeskustelut
* Seurakunnan tilaisuuksissa käynnit
* Erilaisia virkistäytymisreissuja
* Erilaisten päihdeongelmaan/toiminnallisia riippuvuuksia käsittelevien materiaalien
läpikäyminen yhdessä ohjaajan kanssa
* Asioinnit virastoissa/tärkeiden asioiden hoitamisissa
* Kaupassa käynnit yhdessä asiakkaan kanssa
* Asiakkaan verkostopalaverit, verkostonkartoittaminen ja yhteistyöpalaverit
lähettävän kunnan työntekijän kanssa yhdessä asiakkaan kanssa.

Lääkehoito
* Lääkityksen seuraaminen
* Terveyskeskukseen yhteydenottaminen tarvittaessa
* Lääkkeiden jako dosettiin

Asuminen
* Psykososiaalinen tukeminen
* Elämänhallinnan ja säännöllisen rytmin tukeminen
* Tukea arjen toiminnoissa
* Rahan hallinta
* Arjen hallinta

Asiointi/Kuljetus
* Virastokäynnit ja siellä auttaminen
* Ulkoilu- ja asiointiapu
* Kyyditykset lääkärin vastaanotolle tai poliklinikkakäynneille mahdollisuuksien mukaan

 

Hoitopäivämaksu

Ensimmäisen vaiheen hinta on 110€/vrk ( Kuntaosuus 84€ ja Asiakasosuus 26€)

Toisen vaiheen hinta on 55€/vrk

 

Vastaava työntekijä

sairaanhoitaja Pirjo Ojamäki p. 040-5741087

 

Yksikön kuntoutuksesta vastaava työntekijä

Lähihoitaja Kimmo Romppala

Yhteystiedot:
Kortesjärven Kan-koti
Fräntiläntie 174
62430 PELTOTUPA
p. 040-574 1087
kortesjarvi(at)kan.fi